Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данниИзвестно ми е, че Доставчикът е администратор на лични данни. Предоставям доброволно и свободно личните си данни на Доставчика за целите на получаване на бюлетини от Доставчика. Декларирам, че съм запознат/а с правото си на достъп до отнасящите се до мен лични данни, както и с правото си да поискам коригирането на събраните лични данни. Декларирам, че съм запознат/а с правото си да оттегля съгласието си по всяко време. Декларирам, че съм запознат/а, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни когато личните данни са обработвани въз основа на съгласие предоставено от мен, преди то да бъде оттеглено.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условията за поръчка, доставка и плащане от онлайн магазин vertigo-skates.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителя. Онлайн магазин vertigo-skates.com, управляван от Амелекс ЕООД, ЕИК 201712538, със седалище и адрес на управление София, ул. Крум Попов 26, отговаря на всички нормативни изисквания да оперира с клиенти на територията на Република България.

Амелекс ЕООД е оторизиран дилър на всички марки, предлагани онлайн, като всички те са с гарантиран произход и качество. Амелекс ЕООД гарантира, че към момента на изпращане продуктите нямат недостатъци, които да намалят стойността му или годността им за употреба.

Условията за поръчка, доставка и плащане на онлайн магазин vertigo-skates.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.

Ползването на този уеб сайт, наричан по-долу за краткост Сайт и на услугите предлагани в него от Амелекс ЕООД , наричан по-долу за краткост Търговец, представлява признаване, приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан по-долу за краткост Клиент, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице. Клиентът е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този Сайт незабавно. При ползването на този Сайт, Клиентът се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и транспортните разходи, невключени в тази цена.

Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящият сайт са запазени и са собственост на Амелекс ЕООД. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от Амелекс ЕООД. Авторските права над логата и имената на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са тяхна собственост.

 

Неупълномощеното използване или разпространяване на всякакви материали от този сайт може да бъде обект на гражданска и криминална отговорност, според приложимите закони.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията не е задължителна при закупуване на стока от vertigo-skates.com. Тя ви дава правото да следите статуса на вашата поръчка, както и да участвате в предстоящи промоции и да използвате всички услуги на магазина.

Регистрирането е напълно безплатно и става като попълните коректно формата за регистрация. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни.

Амелекс ЕООД съхранява вашите лични данни само и единствено за нуждите на нормалното функциониране на магазина (доставка, гаранционна поддръжка, комуникация) и гарантира неразпространението им пред трети лица, без вашето знание и разрешение.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на достъп в режим онлайн до vertigo-skates.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Амелекс ЕООД. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе регистрираните си email и парола.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Амелекс ЕООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Лични данни

Правила за защита на личните данни

При събиране на необходимите данни от нашите клиенти при регистрация в уеб сайта, Търговецът следва правилата на настоящия раздел и принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни. vertigo-skates.com, работейки винаги в рамките на закона, се ангажира да защитава личните данни на Клиентите. Търговецът събира информация за Клиентите единствено, за да обработи техните поръчки. Търговецът запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на потребителите/посетителите на настоящата уеб страница.

Разкриване на информация на трети компании

Амелекс ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на Амелекс ЕООД и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

Права и задължения на Клиента при ползване на vertigo-skates.com:

- Клиентът да спазва българското законодателство, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- Клиентът да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

- Клиентът да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;

- Клиентът да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в vertigo-skates.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- Клиентът да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

- Клиентът да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.

Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящата уебстраница са запазени и са собственост на vertigo-skates.com. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от vertigo-skates.com и изрично опоменаване на източника (www.vertigo-skates.com) на видно място в цитата.

Авторските права над логата и имената на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са тяхна собственост.

При неспазване на задълженията по предходната алинея, vertigo-skates.com има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, vertigo-skates.com има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Клиентът може по всяко време да поиска от Търговеца заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно, след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

Права и задължения на Търговеца:

- Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

- Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

- Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез името на сайта.

- Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

-Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

-Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, независимо дали са регистрирани.

-Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди.

При извършване на промени в условията, Търговецът се задължава да уведоми клиента чрез съобщение на електронната му поща и/или публикува на видно място в vertigo-skates.com.

To Top